Om skolen

Kontoret

Skolens kontor, som ligger på Gedebjergvej 8, har følgende åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 10.00-15.00 

Fredag kl. 10.00-14.00. 

Telefonen er åben i samme tidsrum. Kontorets telefonnummer er: 22 92 80 89

Find flere kontaktoplysninger under kontakt på forsiden.


Gedebjergvej og Skolevej

Der er samme åbningstider og ringetider på Gedebjergvej og Skolevej, dog starter skoledagen for mange lidt tidligere på Skolevej – dette af hensyn til kravet om det samlede timetal for de større klasser.


Åbningstider for både Gedebjergvej og Skolevej:

Mandag til torsdag kl. 08.00-15.00 

Fredag kl. 08.00-14.00

Elever, der er tilmeldt Fritten og som selv kommer i skole, kan komme fra kl. 07.45 alle hverdage.


Skolen er delt op i tre afdelinger: Gedebjergvej, Skolevej 13 og Naturteamet.  Både Skolevej 13 og Naturtemaet holder til på Skolevej i Fodby, mens Gedebjergvej har adresse på Gedebjergvej 8-11.

Afdelinger:

Gedebjergvej er afdelingen for skolens yngste elever. Klasselokalerne på Gedebjergvej er indrettede med individuelle arbejdspladser til eleverne, fællesbord og interaktive tavler til brug i undervisningen. Derudover har eleverne adgang til iPads ligeledes til brug i undervisningen. På Gedebjergvej er der også et motorikrum, hvor ergoterapeuten laver forløb og aktiviteter med eleverne. Legepladserne på Gedebjergvej er indhegnede og let overskuelige. Der er multibaner, hoppepuder og trampoliner samt mooncars, gynger, sandkasser og andre legeredskaber.

På Gedebjergvej holder også Fritten til – som er skolens fritidsordning, der har åbent i ferierne. Se mere under ”Fritten”.

Skolevej 13 er udskolingsafdelingen, hvor målet er, at de fleste elever kan afslutte deres skoleforløb med en fuld eller dele af en afgangsprøve.

På Skolevej er klasselokalerne indrettede med faste individuelle arbejdspladser til eleverne og fællesbord. Hver elev har sin egen computer til rådighed, som bruges i undervisningen. Derudover er der interaktive tavler og projektorer i klasserne. Udenomsarealerne på Skolevej tæller udover skolegården med basketbane, plads til boldspil, bordtennisbord og hoppepude – store græsbaner og et bålområde. Der er også mooncars, gynger og andre legeredskaber.

Naturtemaet holder også til på skolevej og har elever på alle klassetrin. Her er det muligt at skabe en ekstra skærmet undervisning med en meget praksisnær tilgang, hvor naturen og udenoms arealerne i høj grad danner rammen om og inspirerer indholdet i undervisningen. Elever i Naturteamet har også mulighed for at afslutte deres skolegang med en afgangsprøve. 

Café Hagbard

Café Hagbard er skolens café, som har til huse på Skolevej og drives af personale og elever fra afdelingen. Cafeen er et samlingssted for elever og voksne på hele Skolevej og her tilberedes og serveres morgenmad og frokost for alle elever og voksne på Skolevej mod et mindre beløb.

Cafeen er en del af et pædagogisk projekt, hvor eleverne har mulighed for at arbejde på en meget praktisk og virksomhedsnær måde. Eleverne har forskellige arbejdsopgaver og har selv indflydelse herpå. Eleverne deltager i alt arbejde lige fra planlægning til tilberedning, servering, afregning, optælling, afrydning og opvask – dette afhængigt af interesse og forudsætninger. Eleverne udvikler gennem arbejdet i cafeen faglige og sociale kompetencer, ligesom cafeen kan være et pusterum for de elever, der trænger til noget andet en dag eller bare i nogle timer. 

Når alle på Skolevej mødes til frokost i cafeen er det ligeledes et led i den sociale udvikling. For når man ellers har en meget skærmet dagligdag og går i en afdeling og i en klasse med få andre og velkendte elever, er det en god øvelse at mødes og spise sammen med flere andre. Fordi de voksne på skolen også deltager i måltidsfællesskabet i cafeen, skabes der tryghed for eleverne og hjælp til at udvide de sociale relationer på tværs af afdelinger og klasser, samt konkrete færdigheder og sociale kompetencer, der knytter sig til det at tage del i et måltidsfællesskab.

Gedebjerg Skole råder over et antal busser, som både bruges til transport af elever til og fra skole, men også i forbindelse med undervisning og ture ud af huset. Busserne giver en stor frihed i forhold til planlægning og gennemførelse af ture og benyttes bl.a. fast flere gange om ugen, hvor der køres til svømning og idræt samt håndværk og design med elever fra Gedebjergvej.

Kørsel til og fra skole

Gedebjerg Skole tilbyder kørsel med egne busser til og fra skole. Eleverne hentes hjemme eller på et aftalt sted og kørslen varetages af fast personale på skolen, som eleverne kender. Eleverne har faste pladser i busserne. 

For elever som selv kan tage offentlig transport til Næstved station arrangerer skolen transport mellem stationen og skolens forskellige afdelinger.

Tilbud om kørsel aftales i forbindelse med visitation og revisitation.

Fritten, som er skolens fritidsordning, holder til på Gedebjergvej 11 og er forbeholdt skolens yngste elever fra 0. til og med 5. klassetrin.

Alle aktiviteter i Fritten planlægges og eleverne forberedes forhånd på, hvad de enkelte dage bringer, samt hvem der er på arbejde.  Personalet i Fritten er ansatte fra Gedebjerg Skole, som eleverne kender fra dagligdagen på skolen.

Indmeldelse i Fritten foregår ved visitaion/revisitation.

Åbningstider i Fritten

Fritten har åbent i ferierne. Fritten har faste ture og udflugter – med overnatning – bl.a. en tur til Lalandia i dagene før Påske samt en årlig koloni i uge 28 i sommerferien.

Fritten har derudover åbent i hverdagene fra kl. 07.45 for de elever, der er tilmeldt Fritten, og som selv kommer til skole.

Fritten har åbent i ferierne på følgende tidspunkter:

Efterårsferien – uge 42

Vinterferien – uge 7

Påskeferien – de tre dage før helligdagene i påsken

Sommerferien – uge: 27, 28, 31 og 32

Fritten har lukket på følgende tidspunkter:

Hele skolens juleferie

Sommerferien – i uge 29 + 30

Alle helligdage

Uafhængigt at Gedebjerg Skole drives Gedebjerg Hus – som er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 5-16 år. Gedebjerg Hus har åbent i weekender og ferie.

Gedebjerg Hus ejes og drives ligeledes af Kirsten Alexandersen, og der er flere fra personalegruppen på skolen, som også arbejder i Huset. Men man kan sagtens være tilknyttet Gedebjerg Hus som aflastningstilbud uden at være elev på Gedebjerg Skole.

For at se mere om Gedebjerg Hus – Følg da linket HER

Gedebjerg Skole er et privat dagbehandlingstilbud, der ligger i Næstved kommune. Skolen er startet i 1998 af Kirsten Alexandersen, som i dag stadig ejer og er Skoleleder på Gedebjerg Skole.

Visionen med Gedebjerg Skole, er at danne og uddanne elever til hele mennesker, så de bliver i stand til at leve et meningsfyldt og givende liv, samt tage aktiv del i et samfund, hvor mulighederne er mangfoldige.

Missionen er at møde eleverne og deres familier på en måde, så de positive ressourcer og potentialer kommer i spil i et udviklingsorienteret miljø. Det er et mål, at hver elev oplever en tryg, udviklende, glædesfyldt og meningsfuld hverdag på skolen – hvor eleven blandt andet skal opleve at være en vigtig del af det sociale fællesskab – samt at kunne bidrage positivt hertil. Fagligheden er i højsædet og de faglige kompetencer prioriteres på linje med de behandlingsmæssige tilbud på skolen. Rammerne og tilbuddet søges tilpasset den enkelte i stedet for omvendt. Det er et mål, at hver elev skal lære og udvikle sig så meget som overhovedet muligt i løbet af sin tid på Gedebjerg Skole – både fagligt, men også personligt og socialt.

Med eleven i centrum, formår vi at møde barnet og familien, der hvor de er – og ud fra en faglig relevant forståelse – tilpasse rammerne, så udviklingspotentialer udfoldes.

Inklusion og fællesskab – ”Gedebjerg-familien”

Forskning viser, at det at være en del af et socialt fællesskab er af afgørende betydning for den enkeltes muligheder i tilværelsen også senere i livet. På Gedebjerg Skole er målet er, at alle føler sig inkluderet og oplever at kunne bidrage positivt til fællesskabet. Vores opgave er derfor bl.a. at tilpasse rammer og aktiviteter, så det bliver muligt for den enkelte at deltage og udvikle sig, samt bidrage under hensyn til de forudsætninger og behov, som den enkelte har.

På Gedebjerg Skole vurderes elevernes oplevelse af fællesskab og sammenhold, som en væsentlig forudsætning for trivsel og det at kunne lære og udvikle sig.

Udtrykket ”Gedebjerg Familien” betegner det fællesskab, som eleverne bygger op hinanden imellem i løbet af deres tid på skolen, og ikke mindst det netværk, som skolen tilbyder eleverne både under og efter deres tid på skolen.

Skolen yder en stor indsats for, at det fællesskab, som etableres under elevernes tid på skolen, fortsat styrkes, dyrkes og også udvides efter elevernes skolegang. Mange af vores tidligere elever holder fast i kontakter fra deres tid på skolen – både til andre elever, personale og ledelse. Skolen arrangerer større og mindre begivenheder for de tidligere elever – herunder en årlig tilbagevendende komsammen.

Det betyder, at når man har været elev på Gedebjerg Skole, så har man adgang til et livslangt netværk – ”Gedebjerg-familien”. Flere af vores tidligere elever henvender sig langt senere i livet med små og store ting – vigtige begivenheden i tilværelsen – gode som svære – og kommer også gerne, hvis der er brug for hjælp til noget.

Vores erfaring er, at tidligere elever – som ”medlem” af ”Gedebjerg familien” – deler mange ting qua deres tid på skolen og bruger hinanden og skolen – også langt senere i livet. Dette gælder også, selvom man har gået på skolen i forskellige perioder.

Her forefindes links til diverse dokumenter og trivselsundersøgelser.  

Antimobbestrategi 

Digital Antimobbestrategi

Gedebjerg Skoles uddannelsesstatistik


På Gedebjerg Skole arbejder pædagoger og lærere side om side i forhold til at skabe en tryg og udviklende dagligdag for skolens elever. I alt er der ansat cirka 30 medarbejdere på Gedebjerg Skole.

Meget af det pædagogiske personale på Gedebjerg Skole har en stor og bred erfaring med undervisning og behandling i specialpædagogisk regi, og en del af personalet har været ansat på skolen igennem mange år.

Udover det pædagogiske personale er der på skolen ansat pedeller og kontorpersonale, og alle har en vigtig funktion i forhold til at få hverdagen på skolen til at hænge sammen.

 
Ledelsen på Gedebjerg Skole
 

Skoleleder og ansvarlig for Naturteamet: Kirsten Alexandersen.        

 Kirsten er uddannet folkeskolelærer i 1984 og har bred erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge og deres familier – både i offentligt og privat regi. Kirsten har arbejdet på forskellige projekter for udsatte børn, unge og deres familier – herunder bl.a. som leder af ungdomsvejledningen i Vordingborg kommune. I 1998 startede Kirsten Gedebjerg Skole, som hun i dag forsat ejer og driver. Kirsten prioriterer en helhedsorienteret indsats og har stor erfaring i at møde udsatte børn/unge og deres familier.

  

 

Kontorleder: Pia Poulsen.    

Pia er uddannet merkonom i økonomi og ressourcestyring suppleret med udvalgte fag fra kommunomuddannelsen. Pia har en bred erfaring med administration fra offentlige og private virksomheder og har siden 2010 været ansat på Gedebjerg. Pia har gennem frivilligt arbejde i spejderbevægelsen beskæftiget sig med børn og unge, deres muligheder og vilkår.

 

 

Pædagogisk administrativ leder: Heidi Hybholt

Heidi er uddannet lærer i 2007 og blev i 2012 færdig som cand. pæd. pæd. psyk.. Heidi har arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier i specialpædagogisk regi siden 2003 og har indgående erfaring med undervisning, relationsarbejde og supervision. Heidi har siden 2013 været beskikket censor ved flere professionsuddannelser – herunder socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen. I øjeblikket er Heidi i gang med certificeringsprocessen til Theraplay-terapeut og forestår individuelle samt gruppebaserede forløb på skolen med Theraplay-inspirerede aktiviteter.

 

 

Afdelingsleder – Gedebjergvej: Anne-Mette Ditlevsen

Anne-Mette er uddannet socialpædagog i 2003 og har siden arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier i specialpædagogisk regi. Anne-Mette har bred og omfattende erfaring med undervisning, relationsarbejde og støttende samtaler med karakter af familiebehandling. Anne-Mette har taget Cool Kids vejlederuddannelsen i 2019, og forestår behandlingsforløb for børn og unge på skolen med angstproblematikker ud fra en kognitiv, adfærdsterapeutisk forståelsesramme, som metoden er forankret i.

 

 

Afdelingsleder – Skolevej 13: Signe Engelhardt

Signe er uddannet lærer i 2007 og har siden arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier i specialpædagogisk regi. Signe er desuden uddannet testlærer og læsevejleder og har kompetencer til at forestå diagnosticerende tests af elever i dansk og matematik samt screene for ordblindhed. Signe har omfattende erfaring med undervisning og relationsarbejde i specialpædagogisk regi – herunder også tæt samarbejde med forældre, plejeforældre og tværprofessionelle.

Skolen er et tilbud til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som den almindelige folkeskole ikke kan rumme. Skolen har både elever med og uden diagnoser. Særligt har skolen stor erfaring i at møde børn og unge med diagnoser indenfor: Autisme spektrum forstyrrelser – herunder også børn og unge med GUA/GUU diagnoser, ADHD og angst samt børn og unge med følelsesmæssige, sociale og tilknytningsmæssige problematikker – også børn og unge med kognitive udfordringer.

Gedebjerg Skole tilbyder undervisning i den fulde fagrække fra 0.-9. klasse og tilbyder ligeledes særligt tilrettelagte 10. klasseforløb. Målet er at alle som overhovedet kan skal afslutte deres skolegang med en afgangsprøve eller dele heraf.

På Gedebjerg Skole tilbydes STU-forberedende- og reelle STU forløb, for unge, som er berettiget hertil. Forløbet planlægges og gennemføres i henhold til gældende lovgivning på området og tilpasses den enkeltes behov og interesser. Gedebjerg har god erfaring med at skræddersy forløb og støtte unge igennem STU-forløb – herunder også at afdække og understøtte de muligheder, der efterfølgende kan være i forhold til beskæftigelse osv.

På Gedebjerg Skole har vi stor erfaring med at møde familier med meget forskellige forudsætninger og baggrunde, og vi formår ofte at skabe rammerne for udvikling igennem en helhedsorienteret indsats.

Særligt har skolen god og bred erfaring med at få børn og unge til at gå i skole igen – efter perioder med skolevægring af forskellige årsager.