Kommuner og Skoler

Dokumentationsarbejdet fylder en del på Gedebjerg Skole. Ikke kun fordi det er et krav fra myndigheder, og samarbejdspartnere, men også fordi det bidrager til øget refleksion og faglig forståelse og dermed højner kvaliteten af den specialpædagogiske indsats.

Det skriftlige arbejde er med til at målrette, fokusere og fastholde opmærksomheder og indsatser i det pædagogiske arbejde. Ligesom systematisk dataindsamling kan hjælpe med at få øje på betydningsfulde mønstre i adfærd og handling.

Hver måned laves en månedsstatus for hver elev, der beskriver personlige, sociale og faglige forhold overordnet. Her samles også op i forhold til de personlige og sociale mål, der aktuelt arbejdes med i forhold til den enkelte elev. Månedsstatusbeskrivelsen sendes til hjemmet via forældreintra.

En gang om året udarbejdes en årsrapport for hver enkelt elev. En årsrapport er et omfattende materiale, der beskriver elevens personlige, sociale og faglige udvikling, status og mål. Årsrapporten indeholder blandt andet mål og handleplan for den specialpædagogiske indsats – og disse evalueres og justeres løbende i løbet af skoleåret – blandt andet i forbindelse med månedsstatusbeskrivelserne.

Skolen udarbejder også ICS 120 statusudtalelser efter anmodning og arbejder med de temaer, som ICS 120 skabelonen er bygget op omkring, da flere af disse går igen i skolens eget dokumentationsmateriale – årsrapporten.

Gedebjerg Skole har stor erfaring i at møde og skabe udviklingsmæssige betingelser for børn og unge med problematikker inden for autisme spektrum forstyrrelser – herunder også børn og unge med GUA/GUU diagnoser – ADHD, angst, relation og tilknytning samt andre socio-emotionelle udfordringer. Samt børn og unge med og uden kognitive funktionsnedsættelser.

Afdelingerne er indrettet så unødige og forstyrrende sansestimuli søges minimeret, og samtidig er der mulighed for at imødekomme behov for fx at kunne få afløb for motorisk uro, blive skærmet ekstra, støttet og guidet.

Skolens mål er at skabe et inkluderende miljø – hvor rammerne tilpasses, så den enkelte får mulighed for at tage aktiv del i og bidrage positivt til fællesskabet på skolen. Den enkelte skal opleve glæde og mening med sin skolegang på Gedebjerg Skole og opleve sig betydningsfuld i forhold til fællesskabet på skolen.

Generelt tilbyder skolen en meget individuelt tilpasset skolegang, hvor den enkeltes behov søges imødekommet på en måde, så det skaber mulighed for trivsel, udvikling og læring. 

Målet er, at alle dem som overhovedet kan skal afslutte deres skolegang med en afgangsprøve eller dele heraf.

På Gedebjerg Skole har vi stor erfaring med at møde familier med meget forskellige forudsætninger og baggrunde.

Særligt har skolen god og bred erfaring med at få børn og unge til at gå i skole igen – efter perioder med skolevægring af forskellige årsager.

 

I det følgende nævnes de faste samarbejdspartnere, som Gedebjerg Skole entrerer med:

Psykolog

Skolen samarbejder med privatpraktiserende psykolog Flemming Jensager. Flemming er autoriseret psykolog, der blandt andet er specialist i klinisk børnepsykologi, krisepsykologi og psykoterapi.

Flemming laver psykologiske undersøgelser for elever, som indstilles til dette. Derudover udarbejder Flemming PPV´er, psykologudtalelser og indstiller til psykiatrien, hvis det er relevant.

Flemming støtter og rådgiver personalet gennem supervision på ”børnekonferencer”, som holdes ugentligt for skolens medarbejdere.

Endelig fungerer Flemming som krisepsykolog for personalet – individuelt eller på gruppebasis – i situationer, hvor det er relevant.

 

Ergoterapeut

Susanne Bøgh er ergoterapeut og kommer på skolen en dag om ugen. Susanne laver alt fra udredninger i forhold til sanseprofiler til individuelle og gruppebaserede forløb, motoriktræning og mindfullness for eleverne. Susanne støtter og vejleder personalet i forhold til motoriske aktiviteter og opmærksomheder samt anvendelse af hjælpemidler, som fx kuglevest eller andet for de enkelte elever.

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske Dorte Hansen fra Næstved kommune kommer på Gedebjerg Skole løbende over skoleåret og står for de årlige sundhedsplejersketjek og samtaler med elever og evt. forældre. Besøgene foregår i skoletiden og organiseres af skolen i samarbejde med sundhedsplejersken.

 

UU-vejleder

Skolen betjenes af UU-vejleder Anne-Marie Kappel. Anne-Marie har mange års erfaring inden for UU-opgaver på specialområdet og hjælper med arbejde, der knytter sig til bl.a. introforløb, brobygning, uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesvalg og ansøgning om optagelse på uddannelser. Anne-Maries arbejdsopgaver er således primært målrettet elever fra 7. klassetrin og op.

 

Lille Næstved skole

Gedebjerg Skole samarbejder med Lille Næstved skole omkring prøver – herunder terminsprøver og afgangsprøver. Det betyder blandt andet, at man får et afgangsbevis fra Lille Næstved skole, når man afslutter sin skolegang på Gedebjerg Skole med afgangsprøve. Nogle af prøverne afholdes på Lille Næstved skole andre på Gedebjerg Skole men under tilsyn fra Lille Næstved skole.

Næstved musikskole

En uge om året får skolen besøg af Næstved musikskole, som laver tilpassede forløb til skolens elever. Forløbene planlægges i samarbejde med elevernes faste lærere og pædagoger og tilpasses de enkelte elevers behov og forudsætninger.

Fladså svømmehal

På Gedebjergvej tilbydes året rundt svømmeundervisning en gang om ugen. Svømmeundervisningen finder sted i Fladså svømmehal, hvortil der køres i skolens busser.

Holmegaardsskolen

For at kunne tilbyde optimale rammer for en god idræts- og bevægelsesundervisning, lejer Gedebjerg Skole hallen på Holmegårdsskolen en gang om ugen.