Faglighed

For elever med angst tilbyder skolen Cool Kids forløb, med uddannede Cool Kids vejledere. Skolen har to medarbejdere, der er uddannet Cool Kids vejledere, og som forestår individuelle forløb.

Cool Kids Program er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram for børn i alderen 7-12 år.

Chilled forløb bygger på de samme principper som Cool Kids Program – bare målrettet unge i alderen 13 – 19 år.

I et Cool Kids Program eller Chilled forløb introduceres barnet eller den unge til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymringer i hverdagen. Cool Kids og Chilled programmerne bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres enten individuelt eller i gruppe sammen med andre elever og deres forældre.

Angst optræder i mange former og med baggrund i forskellige problematikker og kommer således også forskelligt til udtryk hos den enkelte. Uanset hvordan angsten kommer til udtryk kan den være enormt hæmmende, begrænsede og invaliderende for den enkelte.

Flere af vores elever tumler med angstlignende problematikker og her kan Cool Kids og Chilled programmerne være gode redskaber til at hjælpe de børn og unge på skolen, som har udfordringer inden for en eller flere former for angstproblematikker.

Med et Cool Kids eller Chilled forløb kan skolen således hjælpe de elever, som har brug for støtte til at håndtere angsten eller angstlignende tilstande for at kunne komme i trivsel og udvikling.

 

På Gedebjerg Skole arbejdes ud fra en miljøterapeutisk ramme, hvor dagligdagen er opbygget omkring faste rutiner, og der er fokus på at skabe et trygt, overskueligt og struktureret undervisningsmiljø, som blandt andet understøttes af visuelle hjælpemidler. Der er fokus på forberedelse i forbindelse med skift og overgange til og fra forskellige aktiviteter samt i forbindelse med eventuelle ændringer. Målet er, at aktiviteter – faglige som sociale og personlige tilrettelægges, så de bidrager til trivsel, udvikling og læring for den enkelte. Den enkelte elev skal opleve en meningsfuld og glædesfyldt hverdag på skolen, hvor det er muligt at være en del af og bidrage positivt til fællesskabet – med de hensyn og betingelser, som det kræver for den enkelte.

Tilgangen til eleverne beror på en neuro-pædagogisk forståelsesramme og henter inspiration i teoretiske forståelser af bl.a. Susan Hart, Daniel Stern og John Bowlby, hvor den neuroaffektive udviklingspsykologi og tilknytningsteorien er centrale. Dermed bliver begreber som arousalregulering, tilknytning, spejling og følelsesmæssig afstemning væsentlige opmærksomhedspunkter i forståelsen af og tilgangen til eleverne.

Relationsarbejdet vægtes højt og anses som afgørende for den enkelte elevs udvikling såvel personligt og socialt som fagligt. I tråd med Susan Harts forståelse af betydningen af følelsesmæssig afstemning og spejling prioriteres en anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde. Eleven skal føle sig set, hørt og forstået. Langt hen ad vejen handler det for os også om, at lære at fralægge sig egne for-forståelser og være undersøgende på, hvad der giver mening for eleven samt at kunne handle konstruktivt ud fra dette perspektiv.

Gedebjerg Skole er godkendt som praktikinstitution for følgende uddannelser:

Læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen

Pædagogisk assistent uddannelsen

3K uddannelsen (Kommunikation, Kultur, Kristendom og pædagogik)

Gedebjerg Skole har uddannede praktiklærere, der kan vejlede og varetage praktikforløb for studerende fra ovennævnte uddannelser. Hvis du er studerende og interesseret i at høre mere om afvikling af praktikforløb på Gedebjerg Skole, er du altid velkommen til at henvende dig. Se kontaktoplysninger på forsiden.


Uddannelsesplan for lærerstuderende på Gedebjerg Skole, praktikniveau 2:                                                                                                        

Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr. 1068 af 08/09/2015:

 • 13 stk. 2 Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.

 

PRÆSENTATION AF PRAKTIKSKOLEN

 • Gedebjerg Skole er en dagbehandlingsskole, som ligger i Næstved kommune. Gedebjerg Skole blev startet i 1998 som et privat tilbud og i 2020 omlagt til et aktieselskab. Kirsten Alexandersen, der startede Gedebjerg Skole i 1998 er i dag fortsat skoleleder.
 • Gedebjerg Skole henvender sig til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som folkeskolen af den ene eller anden grund ikke kan rumme. Det er et mål på Gedebjerg Skole, at så mange elever som overhovedet muligt gennemfører en afgangsprøve. Målgruppen tæller både elever med og uden diagnoser – herunder overvejende diagnoser inden for ASF, ADHD og angst, elever med og uden kognitive funktionsnedsættelser samt elever med andre socio-emotionelle udfordringer.
 • Elever visiteres til Gedebjerg Skole og arbejdet på skolen er underlagt såvel folkeskoleloven som serviceloven. Det betyder bl.a., at skolen udbyder undervisning i den fulde fagrække og har undervisningsoverenskomst med Næstved kommune, som også har tilsyn med skolen.
 • På Gedebjerg Skole arbejdes der ud fra en miljøterapeutisk inspireret ramme med et neuroaffektivt udviklingspsykologisk fokus samt autismepædagogiske tilgange.
 • En stor del af behandlingen er implementeret i undervisningen og skoledagen og består bl.a. i kompenserende undervisning, tydelig og visuelt understøttet struktur og en psykologisk fagligt funderet forståelse af den enkelte elev, som baggrund for valg og tilgange. Der er et stort fokus på at skabe forudsætninger for, at den enkelte elev kan tage aktiv del i det sociale samt faglige læringsfælleskab på skolen og i klassen.
 • Eleverne undervises i klasser af ca. 3-10 elever – typisk flere elever i de ældre klasser.

PRAKTIKSKOLENS FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDE I PRAKTIK

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende deltager aktiv i aktiviteter omkring eleverne i undervisning og i pauser.

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål og elevernes individuelle forudsætninger
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde
 • At den studerende udarbejder ugeplan for sin undervisning, som understøttes af den planlagte undervisningsplan.

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder – herunder teammøder og personalemøder
 • Tilsynsopgaver i frikvarterer
 • Konfliktløsning KUN med støtte og vejledning fra faste voksne på skolen
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen.

PRAKTIK OG VEJLEDNING

 • Hvilke muligheder og rammer vil skolen stille til rådighed, så de studerende kan opfylde kompetencemålene på de forskellige niveauer i praktik?

Den studerende følger en uddannet lærer, og kommer til både at observere og stå for undervisning i udvalgte fag og klasser. Derudover kommer den studerende til at tage del i arbejdet i frikvarterer, som også foregår med elever ude som inde. Den studerende tilbydes fast en vejledningsgang af 45 minutters varighed om ugen med  praktiklæreren. Derudover er der altid mulighed for at søge støtte og spørge ind undervejs hos det faste personale på skolen.

PRAKTIKKENS KOMPETENCEOMRÅDER

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

HVORDAN SIKRER SKOLEN, AT DEN STUDERENDE KAN OPFYLDE KOMPETENCEMÅLENE?

Nedenstående plan viser en progression i den studerendes praktik:

Praktikniveau 2

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Den studerende skal sammen med klassens faste lærere og med hensyn til allerede eksisterende årsplaner, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i udvalgte fag og klasser.

Færdighedsmål: 

Den studerende kan

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen,

Vidensmål: 

Den studerende har viden om

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler

og it,

Den studerende kommer til, med hensyn til de allerede eksisterende årsplaner, at byde ind med undervisning i udvalgte klasser og fag. Den studerende skal sammen med klassens faste lærer i faget udarbejde undervisningsplaner for perioden, gennemføre undervisningen i klassen og evaluere forløbet undervejs og til sidst i perioden med lærer og skolens praktikvejleder.

I alle tre faser vil der udover et fokus på fagligt niveau og differentiering være fokus på valg af undervisningsmetoder, former og tilgange – dette særligt med henblik på at tilrette lægge og gennemføre undervisningen, så eleverne opnår motivation og lyst samt tro på undervisningssituationen og mod på at deltage aktivt. Ligeledes er det en væsentlig opmærksomhed, at strukturen for undervisningen støtter elevernes oveblik og dermed deltagelse.

Den studerende tilbydes at undervise i egne linjefag så vidt muligt.

Der vil ofte være et stort behov for differentiering grundet elevernes forskellige forudsætninger og i nogle klasser også forskellige alder og klassetrin. Derfor er undervisningsdifferentiering, elevdifferentiering og materialedifferentiering grundlæggende elementer i næsten al undervisning på Gedebjerg Skole. 

I klasserne på Gedebjerg Skole er interaktive tavler, som lægger op til undervisning, der også har afsæt i IT og forskellige læringsplatforme samt IT inspirerede undervisningsaktiviteter. Der er ligeledes mulighed for at arbejde med it-værktøjer som støtter elever med dysleksi i undervisningen samt de svage læsere.

 

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test,

Som en del af den studerendes undervisning af en klasse, vil der lægges op til, at den studerende anvender forskellige former for formative og summative evalueringsmetoder.

Der gives karakter i nogle fag og aktiviteter, der arbejdes med observation og registrering af eleveres opmærksomhed, aktive deltagelse i undervisningen og relationer til medelever ud fra EDP-modellen.

Der arbejdes med både faglige og pædagogiske mål, hvor eleverne inddrages.

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

Løbende og ved den ugentlige vejledning vil der være fokus på den studerendes praksis i undervisningen og de enkelte elevers læring i de fag, som den studerende underviser i.

Den studerende vil blive introduceret for arbejde i skolens dokumentationssystem – i forhold til dokumentation omkring elevens faglige, personlige og sociale udviklingsmæssige forhold.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Den studerende skal, sammen med klassens faste lærere, igennem tydelig undervisning og med brug af bl.a. visuelle hjælpemidler til at synliggøre struktur lede klassen i undervisningssituationer.

En væsentlig del af arbejdet som lærer på Gedebjerg Skole, er netop at indrette og tilpasse rammerne, så de enkelte elever kan tage del i undervisningen og bidrage aktivt til det sociale læringsfællesskab, med de forudsætninger, eleven har.

For at støtte elevernes følelsesmæssige og sociale udvikling er strukturen og klasseledelsen afgørende elementer i undervisningssituationen.

Færdighedsmål: Den studerende kan

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

Vidensmål: Den studerende har viden om

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

Med afsæt i og inspiration fra de allerede eksisterende rammer for støtte af struktur i undervisningen, skal den studerende udvikle en undervisning, der støtter elevernes mulighed for overblik og oplevelse af tryghed og derigennem forudsætning for deltagelse i undervisningen.

Klasseledelse og understøttelse af et positivt læringsmiljø samt støtte af klassens sociale relationer er et meget væsentligt og afgørende punkt i forhold til undervisningen på Gedebjerg Skole.

Flere elever er udfordret på deres følelsesmæssige og sociale udvikling, hvorfor det er helt afgørende at den studerende, for at kunne varetage undervisning i klassen, også støttes i at arbejde med tydelig klasseledelse – i både undervisning og frikvarterer, samt har fokus på at støtte elevernes sociale forståelse og adfærd for at kunne udvikle et godt og trygt læringsmiljø.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Den studerende vil komme til at arbejde tæt sammen med afdelingens faste lærere.

Der er et massivt fokus på det pædagogiske relationsarbejde på skolen som en del af den behandlingsmæssige indsats. Her er det afgørende, at man som lærer, har en psykologisk forståelse af elevens vanskeligheder og er i stand til at opbygge en stabil, tryghedsskabende og tillidsfuld relation til eleverne, for at kunne støtte deres følelsesmæssige, sociale og faglige udvikling og trivsel.

Der arbejdes bl.a. med socialhistorier, narrative fortællinger og elevinterviews, som en del af relations- og behandlingsarbejdet.

Der er få elever i klasserne og en tæt og tydelig voksenstøtte er ofte afgørende for elevernes deltagelse i undervisningen samt for deres interaktion med hinanden i både undervisning og frikvarterer.

Færdighedsmål: 

Den studerende kan

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

Vidensmål:

Den studerende har viden om

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

Da undervisningen foregår på hold med få elever, og i tæt samarbejde med de faste lærere i afdelingen, er det en naturlig del af dagligdagen på Gedebjerg Skole, at man flere gange i løbet af dagen konfererer med sine kollegaer omkring større og mindre ting i forhold til de enkelte elever og deres deltagelse i undervisningen samt generelle trivsel og udvikling.

Den studerende vil blive en del af disse dialoger og de faste lærere vil også opsøge den studerene i forhold til disse dialoger – ligesom det forventes, at den studerende er opsøgende i forhold til sådanne dialoger.

Derudover mødes lærere og pædagoger fra afdelingen hver eftermiddag til et kort møde, hvor konkrete situationer med elever, bekymringer, succesoplevelser osv. deles. Der er tæt sparring i lærergruppen i forhold til undervisning og behandling af de enkelte elever. Denne sparring er en fast del af dagligdagen, som den studerende også forventes at tage del i.

Igen grundet det skærmede undervisningsmiljø med få elever og faste lærere er der meget tæt kontakt og støtte til den enkelte elev i forhold til at støtte dennes trivsel og aktive deltagelse.

 

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

Professionel kommunikation – mundtligt og digitalt

Den studerende skal udover at præsentere sig selv i et skriv til forældrene også løbende tage del i at komme med input til arbejdet med de ugentlige skriv til forældrene.

Hver uge udarbejdes en samlet ugeplan, for hver enkelt klasse/elev, hvoraf det fremgår, hvad der skal arbejdes med i de enkelte lektioner. I disse ugeplaner vil den studerende skulle skrive for de fag, som den studerende skal stå for undervisningen i.

Derudover skal den studerende præsentere sine faglige forløb med hensyn til formål, form og indhold.

Theraplay er en evidensbaseret og effektiv behandlingsmetode, hvor man gennem tilknytningsbaserede lege og aktiviteter med fokus på de fire dimensioner: Engagement, struktur, omsorg og udfordring hjælper barnet til bl.a. at udvikle en mere sikker tilknytning, bedre forudsætninger for selvregulering, et mere positivt selvbillede samt positive erfaringer med og forventninger til samspilssituationer.

I Theraplay er fokus på de positive her og nu oplevelser i samspillet mellem barnet og den voksne.

Med Theraplay metodens teoretiske afsæt i bl.a. tilknytningsteorien og den neuroaffektive udviklingspsykologi bidrager metoden som en god og relevant praksisdimension i forhold til skolens faglige forståelsesramme og tilgang til eleverne, hvor de samme teorier også er bærende.

Skolen har en medarbejder, som er i gang med certificeringsprocessen, og derfor tilbydes forløb for enkelte elever og grupper med Theraplay-inspirerede aktiviteter. Certificeringsprocessen foregår under supervision af autoriseret psykolog og Theraplay behandler, underviser og supervisor: Charlotte Hagmund-Hansen.

Målet med de Theraplay-inspirerede forløb er, at styrke elevernes oplevelse af glæde, engagement og fællesskab – alt sammen med fokus på følelsesmæssig og social udvikling for den enkelte.

På Gedebjerg Skole går undervisning og behandling langt hen ad vejen hånd i hånd.

Vores udgangspunkt er, at alle ønsker at være den bedste udgave af sig selv og at alle forsøger at gøre deres bedste. Vi ser det som vores opgave at hjælpe hver enkelt elev til at lykkes med dette.

Mange elever har, inden de starter hos os, oplevelser af nederlag i skolemæssig sammenhæng samt usikkerhed og måske ligefrem utryghed i forhold til relationer og sociale situationer generelt.

Derfor er målet på Gedebjerg Skole, gennem en tydelig og tryghedsskabende struktur, at skabe et overskueligt undervisningsmiljø, hvor eleven kan opbygge nye og positive erfaringer med undervisning og samspilssituationer generelt.

Relationsarbejdet er afgørende – eleven skal opleve, at de voksne forstår, kan og vil hjælpe også i svære situationer. Dette sikres gennem den tætte voksenstøtte, som undervisningen på de små hold og hele strukturen på skolen med faste voksne tilknyttet klassen befordrer. Udviklingspotentialet ligger i mødeøjeblikke mellem elev og voksen, og det er i disse mødeøjeblikke, hvor gensidigheden udfoldes og samhørigheden opleves, at udviklingen sker.

Her er personalets specialiserede viden afgørende i forhold til deres forudsætninger for at møde eleverne og forstå, hvad der er på spil i situationen for den enkelte.

 

Børnekonferencer – supervision

En gang om ugen afholdes der børnekonferencer, hvor personalet superviseres i forhold til en enkelt elev ad gangen. Gennem supervision og rådgivning støttes og styrkes personalets faglige forståelse af den enkelte elev ud fra et psykologisk perspektiv og der udarbejdes forslag til konkrete indsatser på baggrund af denne forståelse. Et børnekonferenceforløb strækker sig typisk over tre mødegange med minimum to uger imellem hver. Målet er at afhjælpe udfordringer og problemer gennem aktive handlinger og indsatser, som bygger på psykologiske forståelser af eleven og omgivelserne – med inspiration fra primært den neuroaffektive udviklingspsykologi og tilknytningsteorien. Børnekonferencerne forestås af skolens psykolog.