Faglighed

For elever med angst tilbyder skolen Cool Kids forløb, med uddannede Cool Kids vejledere. Skolen har to medarbejdere, der er uddannet Cool Kids vejledere, og som forestår individuelle forløb.

Cool Kids Program er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram for børn i alderen 7-12 år.

Chilled forløb bygger på de samme principper som Cool Kids Program – bare målrettet unge i alderen 13 – 19 år.

I et Cool Kids Program eller Chilled forløb introduceres barnet eller den unge til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymringer i hverdagen. Cool Kids og Chilled programmerne bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres enten individuelt eller i gruppe sammen med andre elever og deres forældre.

Angst optræder i mange former og med baggrund i forskellige problematikker og kommer således også forskelligt til udtryk hos den enkelte. Uanset hvordan angsten kommer til udtryk kan den være enormt hæmmende, begrænsede og invaliderende for den enkelte.

Flere af vores elever tumler med angstlignende problematikker og her kan Cool Kids og Chilled programmerne være gode redskaber til at hjælpe de børn og unge på skolen, som har udfordringer inden for en eller flere former for angstproblematikker.

Med et Cool Kids eller Chilled forløb kan skolen således hjælpe de elever, som har brug for støtte til at håndtere angsten eller angstlignende tilstande for at kunne komme i trivsel og udvikling.

 

På Gedebjerg Skole arbejdes ud fra en miljøterapeutisk ramme, hvor dagligdagen er opbygget omkring faste rutiner, og der er fokus på at skabe et trygt, overskueligt og struktureret undervisningsmiljø, som blandt andet understøttes af visuelle hjælpemidler. Der er fokus på forberedelse i forbindelse med skift og overgange til og fra forskellige aktiviteter samt i forbindelse med eventuelle ændringer. Målet er, at aktiviteter – faglige som sociale og personlige tilrettelægges, så de bidrager til trivsel, udvikling og læring for den enkelte. Den enkelte elev skal opleve en meningsfuld og glædesfyldt hverdag på skolen, hvor det er muligt at være en del af og bidrage positivt til fællesskabet – med de hensyn og betingelser, som det kræver for den enkelte.

Tilgangen til eleverne beror på en neuro-pædagogisk forståelsesramme og henter inspiration i teoretiske forståelser af bl.a. Susan Hart, Daniel Stern og John Bowlby, hvor den neuroaffektive udviklingspsykologi og tilknytningsteorien er centrale. Dermed bliver begreber som arousalregulering, tilknytning, spejling og følelsesmæssig afstemning væsentlige opmærksomhedspunkter i forståelsen af og tilgangen til eleverne.

Relationsarbejdet vægtes højt og anses som afgørende for den enkelte elevs udvikling såvel personligt og socialt som fagligt. I tråd med Susan Harts forståelse af betydningen af følelsesmæssig afstemning og spejling prioriteres en anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde. Eleven skal føle sig set, hørt og forstået. Langt hen ad vejen handler det for os også om, at lære at fralægge sig egne for-forståelser og være undersøgende på, hvad der giver mening for eleven samt at kunne handle konstruktivt ud fra dette perspektiv.

Gedebjerg Skole er godkendt som praktikinstitution for følgende uddannelser:

Læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen

Pædagogisk assistent uddannelsen

3K uddannelsen (Kommunikation, Kultur, Kristendom og pædagogik)

 

Gedebjerg Skole har uddannede praktiklærere, der kan vejlede og varetage praktikforløb for studerende fra ovennævnte uddannelser. Hvis du er studerende og interesseret i at høre mere om afvikling af praktikforløb på Gedebjerg Skole, er du altid velkommen til at henvende dig. Se kontaktoplysninger på forsiden.

Theraplay er en evidensbaseret og effektiv behandlingsmetode, hvor man gennem tilknytningsbaserede lege og aktiviteter med fokus på de fire dimensioner: Engagement, struktur, omsorg og udfordring hjælper barnet til bl.a. at udvikle en mere sikker tilknytning, bedre forudsætninger for selvregulering, et mere positivt selvbillede samt positive erfaringer med og forventninger til samspilssituationer.

I Theraplay er fokus på de positive her og nu oplevelser i samspillet mellem barnet og den voksne.

Med Theraplay metodens teoretiske afsæt i bl.a. tilknytningsteorien og den neuroaffektive udviklingspsykologi bidrager metoden som en god og relevant praksisdimension i forhold til skolens faglige forståelsesramme og tilgang til eleverne, hvor de samme teorier også er bærende.

Skolen har en medarbejder, som er i gang med certificeringsprocessen, og derfor tilbydes forløb for enkelte elever og grupper med Theraplay-inspirerede aktiviteter. Certificeringsprocessen foregår under supervision af autoriseret psykolog og Theraplay behandler, underviser og supervisor: Charlotte Hagmund-Hansen.

Målet med de Theraplay-inspirerede forløb er, at styrke elevernes oplevelse af glæde, engagement og fællesskab – alt sammen med fokus på følelsesmæssig og social udvikling for den enkelte.

På Gedebjerg Skole går undervisning og behandling langt hen ad vejen hånd i hånd.

Vores udgangspunkt er, at alle ønsker at være den bedste udgave af sig selv og at alle forsøger at gøre deres bedste. Vi ser det som vores opgave at hjælpe hver enkelt elev til at lykkes med dette.

Mange elever har, inden de starter hos os, oplevelser af nederlag i skolemæssig sammenhæng samt usikkerhed og måske ligefrem utryghed i forhold til relationer og sociale situationer generelt.

Derfor er målet på Gedebjerg Skole, gennem en tydelig og tryghedsskabende struktur, at skabe et overskueligt undervisningsmiljø, hvor eleven kan opbygge nye og positive erfaringer med undervisning og samspilssituationer generelt.

Relationsarbejdet er afgørende – eleven skal opleve, at de voksne forstår, kan og vil hjælpe også i svære situationer. Dette sikres gennem den tætte voksenstøtte, som undervisningen på de små hold og hele strukturen på skolen med faste voksne tilknyttet klassen befordrer. Udviklingspotentialet ligger i mødeøjeblikke mellem elev og voksen, og det er i disse mødeøjeblikke, hvor gensidigheden udfoldes og samhørigheden opleves, at udviklingen sker.

Her er personalets specialiserede viden afgørende i forhold til deres forudsætninger for at møde eleverne og forstå, hvad der er på spil i situationen for den enkelte.

 

Børnekonferencer – supervision

En gang om ugen afholdes der børnekonferencer, hvor personalet superviseres i forhold til en enkelt elev ad gangen. Gennem supervision og rådgivning støttes og styrkes personalets faglige forståelse af den enkelte elev ud fra et psykologisk perspektiv og der udarbejdes forslag til konkrete indsatser på baggrund af denne forståelse. Et børnekonferenceforløb strækker sig typisk over tre mødegange med minimum to uger imellem hver. Målet er at afhjælpe udfordringer og problemer gennem aktive handlinger og indsatser, som bygger på psykologiske forståelser af eleven og omgivelserne – med inspiration fra primært den neuroaffektive udviklingspsykologi og tilknytningsteorien. Børnekonferencerne forestås af skolens psykolog.