Elever og Forældre

Dagligdagen på skolen

Overordnet er dagligdagen på Gedebjerg Skole bygget op omkring faste og genkendelige rutiner, og der er fokus på et trygt, overskueligt og struktureret undervisningsmiljø.

Undervisningen foregår klassevis eller på små hold. En klasse består typisk af 3-7 elever – ofte er klasserne større på Skolevej, hvor eleverne nærmer sig en afslutning på deres skoleforløb, og hvor kravet om at kunne fungere i en lidt større gruppe ofte bliver aktuelt.

Relationen mellem lærere og elever prioriteres højt, og derfor er der faste lærere og pædagoger knyttet til klassen, til at varetage undervisningen og andre aktiviteter omkring klassen og eleverne.

Der er faste ringetider og opsyn med eleverne hele skoledagen igennem.

Der er faste rutiner for skoledagens start og afslutning samt for, hvordan dagens undervisning afvikles.

I løbet af dagen er der pauser og der er mulighed for, at eleverne spiser medbragt mad eller frugt om formiddagen og eftermiddagen. I spisepausen midt på dagen spiser eleverne på Gedebjergvej deres medbragte med i klassen sammen med deres lærer. Der er mulighed for at opvarme mad, hvis man har mad med, der kræver dette. På Skolevej samles eleverne i cafeen – café Hagbard, hvor man enten spiser sin medbragte mad eller køber mad i cafeen. Alle har faste pladser i cafeen og de voksne, som er tilknyttet klassen spiser sammen med deres elever i cafeen.

Traditioner

På Gedebjerg Skole markeres højtider og udvalgte begivenheder gennem faste tilbagevendende traditioner, som er knyttet til dagligdagen på de enkelte afdelinger. Traditioner er med til at skabe sikkerhed og holdepunkter i livet og er med til at give en struktur, der kan skabe helhed og sammenhæng. Aktiviteterne bliver sat ind i et større perspektiv – både tidsmæssigt og indholdsmæssigt, og traditionerne er med til at skabe tryghed og forventninger gennem forudsigelighed og genkendelighed. Af samme årsager prioriteres traditionerne på Gedebjerg Skole og elevernes mulighed for deltagelse heri højt.

Traditioner på Gedebjergvej

På Gedebjergvej er der følgende traditioner og tilbagevendende aktiviteter i løbet af skoleåret:

 • Lejrskole i uge 37
 • Åbent hus afholdes som et eftermiddagsarrangement den første fredag i oktober med aftensmad
 • Motionsdag fredag i uge 41 – op til efterårsferien
 • Juletraditioner – julemiddag og juleafslutning i dagene op til juleferien
 • Afslutning på skoleåret med tur til Bonbonland og overnatning – sidste torsdag/fredag i skoleåret

 

Traditioner på Skolevej

På Skolevej er der følgende traditioner og tilbagevendende aktiviteter i løbet af skoleåret:

 • Lejrtur med en enkelt overnatning i efteråret
 • Åbent hus afholdes som et eftermiddagsarrangement den første fredag i oktober med aftensmad
 • Motionsdag fredag i uge 41 – op til efterårsferien
 • Juletraditioner – julemiddag og juleafslutning i dagene op til juleferien
 • Lejrtur med en enkelt overnatning i foråret
 • Afslutning på skoleåret med tur til Bonbonland og overnatning samt dimission for afgangseleverne – sidste torsdag/fredag i skoleåret

Alle aktiviteter – også lejrskolerne – tilrettelægges med de hensyn, som den enkelte elev har brug for, for at kunne deltage og gennemføre. Det arrangeres og aftales individuelt mellem skole og hjem, hvis der er særlige forhold, som skal tilgodeses. Det prioriteres, at alle har mulighed for at deltage og opleve at være en del af fællesskabet.

Vores udgangspunkt er, at alle ønsker at være den bedste udgave af sig selv og at alle forsøger at gøre deres bedste. Vi ser det som vores opgave at hjælpe hver enkelt elev til at lykkes med dette.

Mange elever har, inden de starter hos os, oplevelser af nederlag i skolemæssig sammenhæng samt usikkerhed og måske ligefrem utryghed i forhold til relationer og sociale situationer generelt.

Derfor er målet på Gedebjerg Skole, gennem en tydelig og tryghedsskabende struktur, at skabe et overskueligt undervisningsmiljø, hvor eleven kan opbygge nye og positive erfaringer med undervisning og samspilssituationer generelt.

Relationsarbejdet er afgørende, og eleven skal opleve, at de voksne forstår, kan og vil hjælpe også i svære situationer. Dette sikres gennem den tætte voksenstøtte, som undervisningen på de små hold og hele strukturen på skolen med faste voksne tilknyttet klassen befordrer.

Målet er, at aktiviteter – faglige som sociale og individuelle – tilrettelægges, så de bidrager til trivsel, udvikling og læring hos den enkelte. Den enkelte elev skal opleve en meningsfuld og glædesfyldt hverdag på skolen, hvor det er muligt at være en del af og bidrage positivt til fællesskabet – med de hensyn og betingelser, som det kræver for den enkelte.

Alle aktiviteter – faglige som sociale og personlige skal bidrage til trivsel, udvikling og læring og tilrettelægges med hensyn til den enkeltes behov og præmisser. Rammen skal tilpasses eleven og ikke omvendt.

 

Gedebjerg Skole har to skolehunde – begge af racen ”Flatcoated retriver”. Hundene hedder: Karla og Liva.

Både Karla og Liva er vant til og god til eleverne og giver ofte en god stemning samt følelse af tryghed. Når hunden lige kommer forbi og hilser på i klassen eller ligger i fællesrummet, kan den være med til at skabe ro og tryghed for eleverne. For nogle elever kan hunden være indgangen til kontakt og for mange er det en dejlig og meget vigtig rutine at hilse på hunden om morgenen, før skoledagen går i gang. Skolehundene er også gode i situationer, hvor en elev har brug for lidt adspredelse – enten ved at klappe og nusse med hunden eller ved at gå en tur med hunden på aftalte steder.

På Gedebjerg Skole tilbydes undervisning i den fulde fagrække fra 0.-9. klassetrin samt ved behov 10. klasse. Undervisningen foregår i klasser med få elever og faste voksne tilknyttet. Der er typisk 3-7 elever i en klasse med en voksen. Ofte er klasserne på Skolevej større, fordi eleverne på Skolevej nærmer sig en afslutning på deres skoleforløb, og kravet om at kunne indgå i lidt større grupper bliver aktuelt. Dog tilrettelægges og sammensættes klasserne altid med hensyn til elevernes individuelle behov.

Undervisningen afvikles i lektioner af 45 minutters varighed og det faglige niveau samt strukturen for de enkelte lektioner tilrettelægges og tilpasses i forhold til de enkelte elevers forudsætninger og behov.

Skolen råder over alle relevante faglokaler. Dog køres der til svømning i Fladsåsvømmehal med elever fra Gedebjergvej, ligesom Holmegaard skolens hal lejes til brug for idrætsundervisningen for elever fra Gedebjergvej.

Hele skoledagen er bygget op omkring en kendt og tydelig struktur, som visualiseres ved bl.a. ugeskemaer og piktogrammer. Den faste struktur er med til at skabe forudsigelighed og tryghed og støtter eleverne i at lære at følge rytmer og rutiner.

Der er voksenopsyn og støtte hele skoledagen igennem – såvel i undervisningstiden som i frikvartererne.

Test og prøver

Hvert år testes alle elever i dansk og matematik med diagnosticerende tests, på et fagligt niveau, der vurderes passende for den enkelte elevs aktuelle formåen og kunnen. Selve testsituationen tilrettelægges med hensyn til den enkelte elevs behov og planlægges af skolens testlærer.

Ligeledes afvikles årligt de obligatoriske nationale tests for de respektive fag og klassetrin.

For elever på 7.-9. klassetrin arbejdes der i en uge om året – i løbet af efteråret – med projektopgave. På 9. klassetrin afvikles den obligatoriske projektopgave.

For 7., 8. og 9. klasseelever afvikles årligt en intern terminsprøve i fagene: Dansk, matematik og engelsk skriftlig fremstilling. Den interne terminsprøve afvikles på skolen i løbet af efteråret.

For 9. klasseeleverne afholdes der derudover terminsprøve i fagene: Dansk og matematik – dette i samarbejde med Lille Næstved skole, som Gedebjerg Skole samarbejder med omkring prøver. Terminsprøverne på Lille Næstved skole afholdes i slutningen af november og starten af december og fungerer som forberedelse til afgangsprøverne. 

Afgangsprøver afvikles i samarbejde med Lille Næstved skole og afholdes dels på Lille Næstved skole og dels på Gedebjerg Skole.

Elever, der slutter deres skolegang på Gedebjerg Skole med en afgangsprøve eller dele heraf – afslutter således med et afgangsbevis fra Lille Næstved skole.

Før visitation

For at blive elev på Gedebjerg Skole kræver det en visitation fra den kommune, hvori barnet eller den unge har bopælsadresse. Der er ikke krav om, at man skal bo i en bestemt kommune, for at kunne være elev på Gedebjerg Skole. Vi har således elever fra mange forskellige kommuner.

Visitationen foretages af enten PPR eller den lokale folkeskole – dette er forskelligt fra kommune til kommune, afhængigt af, hvordan kommunen er organiseret.

Interesserede forældre og børn er altid velkomne til at komme og besøge skolen inden evt. visitation. Aftale om besøg kan ske via telefonisk kontakt til Skoleleder Kirsten Alexandersen eller afdelingsleder Anne-Mette Ditlevsen. Man er også altid velkommen til at kontakte skolen, hvis man har spørgsmål til visitation eller andet. Kontaktoplysninger findes på forsiden under kontakt.

Efter visitation – opstart

Når visitationen er gået igennem, aftales ofte tid for et hjemmebesøg, hvor skoleleder eller afdelingsleder kommer på besøg hos den kommende elev. Ved besøget får eleven en velkomstmappe, hvor der er billeder fra skolen og evt. elevens plads i klassen. Der er god mulighed for at stille spørgsmål. Ved hjemmebesøget har skolelederen altid en af skolehundene med, som man kan hilse på. Hunden ligger i bilen ved besøget, og det er frivilligt om man vil med ud og hilse på den.

Efter hjemmebesøget aftales tid for et første besøg på skolen. Her har forældre eller pædagog – hvis eleven bor på opholdssted – og eleven mulighed for at se skolen og evt. hilse på kommende lærere og pædagoger på skolen.  Ved første skolebesøg, prioriteres det at eleven kommer i et tidsrum, hvor der ikke er andre elever på skolen. Det kunne være en eftermiddag efter endt skoledag eller en formiddag i weekenden. Dette så den kommende elev i ro og mag kan få en fornemmelse af stedet og danne sig et overblik over stedet. Derefter aftales endnu et besøg, hvor eleven kan besøge sin klasse, de andre elever på afdelingen samt de lærere som eleven skal have. 

Alle trin er ofte væsentlige i forhold til en god opstart på skolen og oplevelsen af sammenhæng og kommunikation mellem skole og hjem.

Det er meget individuelt, hvad der er brug for i forberedelsen af en god opstart– derfor er Gedebjerg Skole også meget åben for at imødekomme de ønsker og behov, der kan være i sådan en sammenhæng. Vi finder som regel altid en model, der passer i hver enkelt situation.